குமுதினி

குமுதினி ஏன் தனிய வருகிறாள்?

கடலம்மா எனந்தத் தீவுகளைத் தனியே விட்டாய்? பசுத்தீவு ருத்திரனின் நூலுக்கு எழுதப்பட்ட குறிப்பு. தமிழ் மக்களின் போராட்ட வரலாற்றில் “லங்கா ராணி “என்ற பெயருடைய ஒரு கப்பல் இலக்கியமாகியது.…