சமஷ்ரி

ரணில் வகுக்கும் வியூகத்தில் விழாமலிருப்பது எப்படி?

  ரணில் விக்கிரமசிங்க ஒரு தந்திரசாலி என்பது தமிழ் மக்களின் மனதில் ஆழப் பதிந்த ஒரு படிமம்.எனவே அவர் தந்திரசாலி என்று தெரிந்து கொண்டும் அவருடைய பொறியில்…