நினைவு கூர்தலுக்கான கூட்டுரிமை

நினைவு கூர்வதற்கான வெளி?

  ஒளிப்படம்-குமணன்   விடுதலைப் புலிகள் இயக்கம் ஒரு தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக இருப்பதனால் அதன் தியாகிகளை நினைவு  நினைவுகூர்வது தடை செய்யப்படுகிறது என்று அரசாங்கம் கூறுகிறது.…