பரிகார நீதி

எதிர்காலத்துக்கு வாக்களித்தல்?

”தங்களிடம் அதிகாரமே இல்லை என்று நினைப்பதின் மூலமாகத்தான் பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் அதிகாரத்தை இழக்கிறார்கள்.”– அலைஸ் வாக்கர் –ஆபிரிக்க+அமெரிக்க  எழுத்தாளர் ஒளிப்படம்- குமணன்  கூட்டமைப்பு அதன் தேர்தல்…