யுத்த வெற்றி

யுத்தவெற்றியைச் சாப்பிட முடியாது?

  புதிய ஆண்டு பிறந்த பொழுது நாட்டில்  ஏழைகளின் வீடுகளில் பால் தேநீர் இருக்கவில்லை.இனி தேனீர்க்  கடைகளில் பால் தேனீரை விற்க முடியாது என்று தேநீர்க் கடைகளின்…