ஆனந்த சங்கரி

புதிய கூட்டுக்கள் அல்லது தமிழ் மக்கள் பேரவையின் சிதைவு?

உள்;ராட்சி சபைத் தேர்தலின் போது ஒரு பலமான மாற்று அணியைக் கட்டியெழுப்பும் விதத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகளோடு உரையாடி ஓர் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவது என்று யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள வெகுசன…