ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் மாநாடு

தனித்துவிடப்படும் பாதிக்கப்பட்ட  மக்கள்?

    கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வடக்கில் மூன்று மாவட்டங்களில் மூன்று வேறு அரசியல் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன. முதலாவது, யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சியில் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் வடபகுதிக்கான…