நினைவு கூர்வதற்கான ஒரு பொது ஏற்பாட்டுக்குழு.

நினைவு கூர்தலுக்கான ஒரு பொது உடன்படிக்கை

திலீபனின் நினைவிடத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களும் அதன்பின் யாழ்.மாநகரசபை வெளியிட்ட அறிக்கையும் இக்கட்டுரையை எழுதத்தூண்டின. நினைவிடம் அமைந்திருப்பது மாநகர சபை எல்லை என்பதால் அந்த இடத்திற்கும் நிகழ்வுக்கும் மாநகரசபை…