துயிலுமில்லங்கள்

மாவீரர் நாளை தமிழ்த் தலைவர்கள் எப்படி அனுஸ்டிக்கப் போகிறார்கள்?

மன்னார் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு முன்பு நினைவு கூர்தலை மக்கள் பிரதிநிதிகள் அல்லாதவர்களும் மத குருக்கள் அல்லாதவர்களும் செய்வதில் ஆபத்துக்கள் இருந்தன. எனவே மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அரசியல்வாதிகளும் முன்மாதிரியாக…